Brugere og vilkår

Vilkår, Betingelser og Retningslinier

BRUGERVILKÅR FOR GOLFRATING (Januar 2014)

Nærværende brugervilkår (herefter "Vilkårene") finder anvendelse for enhver brug af GolfRatings hjemmesider (herefter "Hjemmesiden"), inklusive - men ikke begrænset til - GolfRating.dk og GolfRating apps på diverse platforme.

Hjemmesiden udbydes af GolfRating ApS, CVR-nr. 35519653, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. I Vilkårene referer ordene "vi", "os" og "vores" til GolfRating.

Ved anvendelsen af Hjemmesiden, uanset om du registrere dig som bruger, eller du anvender Hjemmesiden uden at være registreret og/eller logget ind, accepterer du at være underlagt Vilkårene, inklusiv Retningslinjerne. Hvis du ikke kan acceptere Vilkårene, bedes du undlade yderligere brug af Hjemmesiden.

GolfRatings til enhver tid gældende Retningslinjer for brug af og generering af indhold på GolfRatings Hjemmeside (herefter "Retningslinjerne") finder anvendelse som en integreret del af Vilkårene.

1.      Bidrag fra Brugere

1.1 Rettighederne (inklusiv immaterielle rettigheder) til al materiale, information, anmeldelser, ratings, artikelomtale, blogs, postings eller anden form for kommunikation (herefter "Bidrag"), som Registrerede såvel som ikke registrerede Brugere (herefter Brugere) opretter på Hjemmesiden, overdrages i videst muligt omfang, tilladt i henhold til gældende ret, til GolfRatings ikke-eksklusive brug. Brugere er ikke berettiget til royalty eller anden form for godtgørelse eller honorering. Vi kan frit anvende og overdrage Bidrag.

1.2 Brugere er ansvarlige for indholdet af de Bidrag, som de opretter på Hjemmesiden.

1.3 Brugere indestår for, at indholdet af de Bidrag, de publicerer på Hjemmesiden er korrekt (hvor der angives fakta) og oprigtigt ment (i tilfælde af holdninger).

1.4 Bidrag skal vedrøre en bane eller et klubanlæg, hvor Brugeren har spillet en runde golf.

1.5 Du må ikke publicere Bidrag vedrørende baner eller klubanlæg, som du har en professionel tilknytning til, herunder - men ikke begrænset til - ansættelse og medlemskab af bestyrelse.

1.6 Brugere må ikke publicere Bidrag på Hjemmesiden, som

 • har markedsføringsmæssig karakter eller formål,
 • har sexistisk, pornografisk, politisk eller racistisk karakter,
 • krænker andres rettigheder, inklusiv immaterielle rettigheder,
 • er anstødeligt eller ulovligt eller på anden måde strider mod gældende lokal, national eller international lovgivning,
 • strider mod Vilkårene, inklusiv Retningslinjerne,
 • har et illoyalt eller retsstridigt formål og/eller indhold,
 • Kan forvolde teknisk skade (inklusiv men ikke begrænset til computer vira, trojanske heste, computerorme eller andet skadeligt programmel, data eller handling).

1.7 Ydere af Bidrag indestår i enhver sammenhæng for Bidragets lovlighed og overholdelse af Vilkårene. Hvis GolfRating modtager underretning eller på anden vis konstatere, at et Bidrag krænker gældende lovgivning og/eller Vilkårene, kan vi uden varsel slette Bidraget, ligesom vi - afhængig af krænkelsens karakter - vil orientere en eventuel krænket part og/eller myndighederne. Vores sletningsret er ikke betinget af en begrundelse.

1.8 Brugeren garanterer at skadesløsholde GolfRating for et hvilket som helst krav, der måtte blive gjort gældende mod GolfRating som følge af Brugerens overtrædelse af Vilkårene eller gældende lovgivning.

1.9 Vi kan til enhver tid afkræve den Registrerede Bruger information om Bidraget, herunder dokumentation for de oplysninger, som indgår i Bidraget. Det skal blandt andet kunne dokumenteres, at Bidraget er baseret på en faktisk golfoplevelse ved en faktisk runde på det pågældende anlæg, som Bidraget vedrører.

2.      Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelse

2.1 GolfRating indestår ikke for indholdet eller rigtigheden af Bidrag eller Hjemmesiden og er ikke ansvarlig for egen eller udefrakommendes sletning eller blokering af Bidragene. GolfRating kan i alle tilfælde, til en hver tid og uden at ifalde ansvar slette ethvert indhold på Hjemmesiden. GolfRating fraskriver sig udtrykkeligt alle betingelser, garantier og andre vilkår, der underforstået måtte følge af lov eller sædvane.

2.2 GolfRating hverken gennemgår eller overvåger Bidrag på Hjemmesiden. Uanset ovenstående kan GolfRating til enhver tid undersøge og ændre eller redigere (inklusiv anonymisere) Bidrag, hvis dette (i) foranlediges af tredjeparts anmodning, (ii) kræves i henhold til gældende lovgivning eller (iii) er nødvendig for, at Bidrag er i overensstemmelse med GolfRatings Retningslinjer.

2.3 GolfRating er ikke ansvarlig for indholdet af Bidrag. GolfRatings ansvarsfraskrivelse gælder for ethvert Bidrag, inklusiv Bidrag, som er redigeret af GolfRating (se afsnit 2.2). GolfRating er ikke ansvarlig for links til en tredjemands hjemmeside i Bidrag, herunder for indholdet af den side, der linkes til.

2.4 Anbefalinger, omtaler og lignende af konkrete virksomheder, tjenester, e-handelssteder m.fl. på Hjemmesiden har alene vejledende karakter. GolfRating kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indhold på Hjemmesiden. Anvendelsen af GolfRating er i enhver henseende udelukkende brugernes ansvar. GolfRating er ikke ansvarlig for Hjemmesidens tilgængelighed.

2.5 GolfRating kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Hjemmesiden, herunder for (i) tab af indtægter, driftstab, forretningsmuligheder, tab eller ødelæggelse af data eller genskabelse af data, tab af goodwill, sikkerhedsbrud forårsaget af tredjeparts brud på telekommunikation og/eller internettet, omsætningstab (uanset om dette er direkte, indirekte eller følgetab), (ii) tab eller skade som følge af ansvar overfor tredjeparter (både direkte, indirekte tab eller følge-skade) eller (iii) ethvert indirekte tab.

2.6 Enhver Bruger er forpligtet til at skadesløsholde GolfRating for ethvert krav eller tab, som følger at tredjemands krav mod GolfRating i anledning af Bidrag fra den Registrerede Bruger.

3.      Rettigheder

3.1 Hjemmesidens indhold såsom - men ikke begrænset til - immaterielle rettigheder, tekst, kendetegn, grafik, ikoner, billeder, beregninger, henvisninger og software tilhører enten GolfRating eller tredjemand (udover Bruger) og er beskyttet af dansk og international lovgivning, herunder ophavsretsloven, varemærkeloven, markedsføringsloven m.fl.

3.2 Uautoriseret kopiering, distribution, fremvisning, fremførelse eller anden anvendelse af Hjemmesiden eller dele heraf, der er i strid med dansk og/eller anden lovgivning kan medføre civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner.

3.3 Rettigheder til vores frie anvendelse af Bidrag overdrages i videst muligt omfang tilladt i henhold til gældende ret uigenkaldeligt, uden tidsbegrænsning og uden territorial begrænsning til os ved Bidragets fremsendelse til os.

3.4 Downloading og anden digital kopiering af Hjemmesidens indhold, eller dele heraf er alene tilladt til personlig, ikke-kommerciel brug, medmindre andet er aftalt skriftligt med os eller er tilladt ifølge gældende præceptiv lovgivning.

3.5 Alle virksomhedsnavne, varemærker og andre forretningskendetegn på Hjemmesiden tilhører enten GolfRating eller tredjemand (udover Bruger) og må kun anvendes erhvervsmæssigt efter forudgående tilladelse fra henholdsvis os eller tredjemand.

4.      Registreret Bruger

4.1 For at få adgang til at gøre fuld brug af Hjemmesiden skal du oprette en profil og registrere dig som bruger (herefter "Registreret Bruger").

4.2 Det er kun tilladt at oprette én profil pr. person på Hjemmesiden. Profilen er personlig og må ikke overdrages til andre.

4.3 For at blive Registreret Bruger, skal du have et kodeord. Du vælger selv dit kodeord, som du skal benytte sammen med dit Brugernavn, når du logger på Hjemmesiden. Kodeordet er personligt og må ikke overdrages eller på anden måde gøres tilgængeligt for andre. Det påhviler dig at sørge for, at kodeordet ikke kommer tredjemand i hænde. Såfremt du får kendskab til, at kodeordet er eller kan være kompromitteret, er du forpligtet til at underrette os herom. Vi kan og vil ændre kodeordet, såfremt der er risiko for, at det er kompromitteret eller anvendes i strid med Vilkårene.

4.4 Under registreringen skal du vælge et brugernavn. Brugernavnet vil blive vist på Hjemmesiden, når Registrerede Brugere opretter indlæg eller Bidrag (se afsnit 1.1) på Hjemmesiden. Brugernavnet må ikke

 • være anstødeligt eller på anden måde krænkende,
 • indeholde betegnelser som "Gæst", "Admin", "*.dk", "*.com" og lign
 • indeholde kendetegn, herunder navne på kendte personer, som tilhører tredjemand, eller personnavne, som du ikke har adkomst til.

Du indestår for, at brugernavnet ikke krænker rettigheder (inklusiv immaterielle rettigheder) som tilhører tredjemand og/eller Vilkårene.

4.5 Ændring af brugernavn kan kun foretages af GolfRating. Såfremt du ønsker at ændre dit brugernavn, bedes du rette henvendelse til GolfRating på This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

4.6 Vi har ret til når som helst, uden varsel og uden ansvar, at slette, suspendere eller ændre din profil, hvis du handler i strid med Vilkårene eller gældende lovgivning. Ved sletning af din brugerregistrering har du ikke adgang til de ydelser på Hjemmesiden, som forudsætter din oprettelse og/eller pålogning som Registreret Bruger. Ved sletning af din brugerregistrering forbeholder vi os ret til at slette de Bidrag (se afsnit 1.1), du har udarbejdet på Hjemmesiden.

4.7 Vi forbeholder os endvidere den fulde ret til på ethvert tidspunkt og uden varsel eller begrundelse at slette din registrering og Bidrag (se afsnit 1.1). Vores ansvarsfraskrivelse vil i sådanne tilfælde gælde ubegrænset.

4.8 Det er ikke tilladt at skaffe sig eller forsøge at skaffe sig adgang til at bruge de dele af Hjemmesiden, som forudsætter brugerregistrering, hvis man ikke er Registreret Bruger.

5.      Personoplysninger

5.1 GolfRating foretager forskellige former for behandling af personoplysninger i forbindelse med brugen af Hjemmesiden. GolfRatings behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven samt GolfRatings Persondatapolitik. Ved at acceptere Vilkårene erklærer du, at du har læst og accepteret GolfRatings datapolitik beskrevet nedenfor

6.      Indsamling af oplysninger på Hjemmesiden

6.1 Stamdata

Når du opretter en profil på Hjemmesiden, indsamler vi følgende stamdata om dig: dit brugernavn, dit password og din e-mailadresse (se afsnit 4). Formålet med indsamlingen af disse oplysninger er at gøre det muligt at identificere dig som bruger, når du logger på Hjemmesiden. Herudover kan du vælge at knytte yderligere oplysninger til din profil i form af et foto samt demografiske oplysninger om dig.

Du skal være opmærksom på, at dit samtykke til disse retningslinier indebærer, at din profil på Hjemmesiden muligvis ikke er anonym (se yderligere afsnit 7).

 

6.2 Anmeldelser

Når du foretager anmeldelser af en golfbane/klub, uanset om du er registret eller ikke registreret bruger, indsamler vi de oplysninger du afgiver i anmeldelserne, herunder men ikke begrænset til hvilken golfbane/klub anmeldelsen vedrører, og hvordan du evaluerer golfbanen/klubben.

6.3 Cookies

GolfRating anvender Cookies og lignende teknologier. Ved at bruge vores Hjemmeside accepterer du, at vi anvender cookies som beskrevet i det følgende.

Hvad er en cookie og lignende teknologier?

Cookies er små informationsenheder, som Hjemmesiden placerer på din computers hard disk, på din tablet, eller på din smart-telefon. Cookies indeholder informationer, som Hjemmesiden bruger til at effektivisere kommunikationen mellem dig og din web-browser. Cookien identificerer ikke dig som individuel bruger, men identificerer din computer.

Der er to typer af cookies - midlertidige cookies og permanente cookies. Midlertidige cookies er informationsenheder, som slettes, når du lukker din web-browser. Permanente cookies er informationsenheder, som bliver gemt på din computer, indtil de bliver slettet. Permanente cookies sletter sig selv efter en vis periode, men bliver fornyet, hver gang du besøger Hjemmesiden. Hjemmesiden anvender både midlertidige og permanente cookies.

Vi benytter også lignende teknologier, der lagrer og læser information i browseren eller enheden, og som udnytter lokale enheder og lokal opbevaring, såsom HTML 5 cookies, Flash og andre metoder. Disse teknologier kan fungere på tværs af dine browsere. I visse tilfælde kan brugen af disse teknologier ikke styres af browseren, men kræver specielt værktøj. Vi bruger disse teknologier til at opbevare information, som anvendes til at sikre kvaliteten af anmeldelser og til at opfange uregelmæssigheder i brugen af Hjemmesiden.

Hvilke typer af cookies bruger vi og til hvilke formål?

Vi kan bruge cookies til

 • Statistik, dvs: Måle traffikken på Hjemmesiden, herunder antallet af besøg på Hjemmesiden, hvilke domæner den besøgende kommer fra, hvilke sider de ser på Hjemmesiden, og hvilket overordnet geografisk område brugeren befinder sig i.
 • Forbedre funktionaliteter, dvs: Forbedre funktionaliteten og optimere din oplevelse af Hjemmesiden og hjælpe dig med at huske dit brugernavn og adgangskode, så du ikke behøver at logge ind igen, når du returnerer til Hjemmesiden.
 • Integrere med sociale medier, dvs: Give dig mulighed for at integrere med sociale medier, som for eksempel Facebook.
 • Kvalitetssikring: At sikre kvaliteten af anmeldelser og forhindre misbrug og uregelmæssigheder i forbindelse med at skrive anmeldelser og anvende Hjemmesiden.
 • Målrettet markedsføring, dvs.: Vise specifik markedsføring på Hjemmesiden, som vi tror, at du vil finde interessant.

Tredjeparts-cookies

Vores Hjemmeside anvender cookies fra følgende tredjeparter:

 • Google Analytics: til statistiske formål. Du kan afvise cookies fra Google Analytics ved at klikke her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
 • Mixpanel: til statistiske formål. Du kan afvise cookies fra Mixpanel ved at klikke her: https://mixpanel.com/optout
 • Facebook: sættes af Facebook, hvis du interagerer med Facebook plugin eller allerede er logget på Facebook fra en anden kilde med det formål at interagere med dem.
 • Twitter: sættes af Twitter, hvis du interagerer med Twitter plugin eller allerede er logget på Twitter fra en anden kilde med det formål at interagere med dem.
 • Google+: sættes af Google hvis du interagerer med Google+ plugin eller allerede er logget på Google+ fra en anden kilde med det formål at interagere med dem.
 • Google ads: for at vise relevant markedsføring.

Sletning af cookies

Hvis du ønsker at slette de cookies, som allerede er på dit udstyr, kan du trykke på CTRL + SHIFT + DELETE samtidig, hvis du bruger en PC eller en nyere browser. Hvis genvejstasterne ikke virker, kan du besøge support-siden for den pågældende browser.

Vær opmærksom på, at vores Hjemmeside ikke virker fuldt ud, hvis du sletter cookies.

6.4 IP-adresser og browserindstillinger

I forbindelse med hvert besøg på Hjemmesiden registreres din computers anvendte IP-adresse og browserindstillinger. Din IP-adresse er adressen på den computer, som du anvender til at besøge Hjemmesiden. Browserindstillinger er for eksempel den browser type du anvender, browser sprog, tidszone mv. IP-adressen og browserindstillinger registreres for at sikre, at GolfRating altid kan finde tilbage til den anvendte computer, såfremt der måtte ske misbrug eller ulovligheder i forbindelse med besøget på eller anvendelsen af Hjemmesiden. IP-adressen benyttes desuden til at fastslå din omtrentlige lokation.

6.5 Oplysninger fra andre tjenester, inklusiv Sociale Netværk

Som en del af vores service giver vi dig mulighed for at forbinde din profil på Hjemmesiden med dine profiler på andre tjenester, herunder Facebook, og Twitter ("Sociale Netværk"). Hvis du vælger at forbinde din GolfRatingprofil med profiler på andre tjenester, bliver der automatisk indhentet en række oplysninger om dig fra disse tjenester.

Hvilke oplysninger, der indhentes fra Sociale Netværk, afhænger dels af de oplysninger, du har afgivet til de pågældende tjenester, dels dine indstillinger på de pågældende tjenester for, hvordan dine oplysninger deles på tjenesterne. Afhængigt heraf kan vi blandt andet indhente følgende oplysninger om dig:

 • Navn og/eller brugernavn
 • Fødselsdato
 • Køn
 • Profilbillede
 • Lokation

Når du anmoder om, at din GolfRating-profil forbindes med en profil på et Socialt Netværk, vil du blive orienteret om, hvilke oplysninger der automatisk indhentes fra den pågældende tjeneste til Hjemmesiden, inden din anmodning bliver effektueret.

GolfRating indsamler ikke i øvrigt personhenførbare oplysninger om besøgende på Hjemmesiden, medmindre den besøgende selv giver os oplysningerne.

7.      Videregivelse af personoplysninger

Du skal være opmærksom på, at dit samtykke til disse retningslinier indebærer, at din profil på Hjemmesiden muligvis ikke er anonym.

Når du opretter en profil på Hjemmesiden, vil dit brugernavn være tilgængeligt for andre brugere af Hjemmesiden. Øvrige oplysninger, som du selv lægger på Hjemmesiden, herunder fotos og anmeldelser, gøres automatisk tilgængelige for andre brugere af Hjemmesiden. I visse tilfælde vil de golfbaner/klubber, som du anmelder, også modtage information om dine anmeldelser.

Når du skriver et bidrag til Hjemmesiden, bliver din omtrentlige geografiske lokation (bl.a. baseret på din computers IP-adresse, se afsnit 6.4) synlig for andre brugere af Hjemmesiden.

Hvis du forbinder din GolfRatingprofil med din profil på Sociale Netværk, indhentes information så som profilbillede, navn, fødselsdato og placering fra din profil på det Sociale Netværk og benyttes til at identificere dig på Hjemmesiden. Alle brugere på Hjemmesiden vil som konsekvens heraf kunne identificere de anmeldelser, du har skrevet, ud fra den information, der er tilgængelig på det Sociale Netværk.

7.1 Udgået para

7.2 Videregivelse til andre tjenester

For GolfRating er det et væsentligt formål at fremme eksponeringen og tilgængeligheden af de anmeldelser, der foretages på Hjemmesiden. Derfor lader vi i videst muligt omfang andre tjenester vise anmeldelserne, der afgives på Hjemmesiden. Herved forøges andre spilleres muligheder for at få kendskab til dine anmeldelser.

De kategorier af tredjepartstjenester, som oplysningerne kan videregives til, er følgende:

 • Søgemaskiner, herunder eks. Google og Bing,
 • Forbrugerportaler og erhvervsportaler, herunder klubbers hjemmesider, andre golf portaler, og lignende.
 • Andre lignende steder hvor GolfRating vurderer, at det er relevant for spillere at søge efter anmeldelser.

Din anmeldelse videregives i den form, som du har gjort den tilgængelig på Hjemmesiden, hvilket indebærer, at en videregivelse af din anmeldelse kan indebærer en videregivelse af følgende oplysninger:

 • Dine anmeldelser, jf. afsnit 6.2
 • Dit brugernavn, dit eventuelle profilbillede og bruger-demografi i form af alder og køn
 • Din omtrentlige by-lokation

7.3 Anden videregivelse

Såfremt GolfRating modtager henvendelse fra politi (eller anden lignende offentlig myndighed) eller retsvæsen om udlevering af oplysninger, vil GolfRating foretage sådan udlevering af dine oplysninger i overensstemmelse med gældende lovgivning.

8.      Dataansvar

8.1 Oplysninger, som GolfRating er dataansvarlig for

GolfRating er dataansvarlig i forhold til de stamdata, som du indtaster i forbindelse med din oprettelse af profil, dvs. dit navn, dit password og din e-mailadresse, samt i forhold til registreringen af din IP-adresse. GolfRating er derudover dataansvarlig for de oplysninger, der videregives til andre tjenester, jf. afsnit 7.2. GolfRatings indsamling af data er omfattet af den danske persondatalov.

8.2 Oplysninger, som du er dataansvarlig for

For indhold og oplysninger, som du selv vælger at videregive på Hjemmesiden samt i forhold til videregivelsen til din profil på Sociale Netværk, der er konsekvensen af forbindelsen af din profil på Hjemmesiden med forbindelsen af din profil på Sociale Netværk er du selv dataansvarlig.

8.3 Hjemmesider, der linkes til

Hjemmesiden indeholder links til andre hjemmesider. Vær opmærksom på, at du ved at klikke på sådanne links bliver ført til en anden hjemmeside, som GolfRating ikke er ansvarlig for. Vi opfordrer dig til altid at læse disse hjemmesiders persondatapolitik, da deres procedurer for indsamling og behandling af personoplysninger kan adskille sig fra vores.

9.      Databehandler

GolfRating anvender en ekstern virksomhed til at foretage den tekniske drift af Hjemmesiden. Denne virksomhed fungerer som databehandler i forhold til de personoplysninger, som GolfRating er dataansvarlig for.

Ved accept af denne persondatapolitik, accepterer du, at GolfRating også lader data, som du er dataansvarlig for, behandle af samme databehandler.

Databehandleren handler alene efter instruks fra GolfRating. Du giver ved accept af disse betingelser GolfRating fuldmagt til at give sådan instruktion til databehandleren, som er nødvendig for behandlingen af dataene i overensstemmelse med denne persondatapolitik og i øvrigt formålet med brugen af Hjemmesiden.

Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lov om behandling af personoplysninger. På din anmodning - og mod betaling af databehandlerens til enhver tid gældende timetakster for sådant arbejde - giver databehandleren dig tilstrækkelige oplysninger til, at databehandleren kan påvise, at de nævnte tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger er truffet.

10.   Sikkerhedsforanstaltninger

GolfRating vil sørge for, at de indsamlede oplysninger, inklusiv personoplysninger, behandles varsomt og beskyttes i henhold til gældende sikkerhedsstandarder. GolfRating undersøger jævnligt sine systemer for sårbarheder og angreb, men internettet er ikke 100% sikkert, og GolfRating kan derfor ikke garantere for sikkerheden af den information, som du transmitterer til GolfRating.

11.   Indsigt, berigtigelse og sletning

11.1 Indsigt

Såfremt du retter henvendelse til GolfRating, oplyser GolfRating, hvilke oplysninger GolfRating som dataansvarlig behandler om dig, hvilket formål behandlingerne har, hvem der modtager oplysningerne, og hvorfra oplysningerne stammer. Henvendelse om ovenstående vil alene blive besvaret, såfremt der er forløbet mere end 6 måneder fra din sidste henvendelse, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse i at få oplysningerne tidligere.

11.2 Berigtigelse og sletning

Opdager du, at de oplysninger, som GolfRating som dataansvarlig behandler om dig, er fejlbehæftede eller vildledende, vil GolfRating foretage rettelse heraf på din begæring. Du opfordres til selv - om muligt - at foretage rettelser af sådanne fejl.

Indhold og oplysninger på Hjemmesiden, som du selv er ansvarlig for, jf. afsnit 8.2, kan du til enhver tid selv berigtige og slette. Hvis dine personlige oplysninger ændrer sig, eller hvis du ikke længere ønsker, at du fremgår på Hjemmesiden, er det således muligt at opdatere eller slette oplysningerne ved at logge på din brugerprofil. Når din profil slettes, slettes alle data, som ligger under din brugerprofil, herunder dine stamdata men ikke dine eventuelle anmeldelser, der dog vil blive anonymiseret.

GolfRating forbeholder sig ret til at spærre for brugen af din profil og/eller slette denne, såfremt profilen eller indhold lagt på Hjemmesiden under din profil efter vores vurdering er diskriminerende, racistisk, seksuelt orienteret, uetisk, truende, stødende, chikanerende eller på anden vis overtræder lovgivningen, tredjemands rettigheder eller formålet med Hjemmesiden.

12.   Diverse bestemmelser

GolfRating kan til enhver tid og uden varsel revidere eller ændre disse Vilkår eller, nedlægge, ændre eller omstrukturere Hjemmesiden. Som Bruger accepterer du at være omfattet af de til enhver tid gældende Vilkår. Revision eller ændring af Vilkårene vil blive omtalt på Hjemmesiden. GolfRating bestræber sig endvidere på at orientere Registrerede Brugere om ændringen af Vilkårene. Som Bruger accepterer du, at den fortsatte brug af Hjemmesiden efter offentliggørelsen af de ændrede Vilkår udgør en accept af de ændrede Vilkår.

Hvis nogen del af disse Vilkår skulle blive anset for retsstridige eller ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af Vilkårene.

 

13.   Lovvalg og værneting

Vilkårene er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler i ethvert indbyrdes forhold mellem GolfRating og Brugere, både registrerede og ikke-registrerede brugere, af Hjemmesiden og Apps. Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal indbringes for domstolen ved GolfRatings danske hjemting, medmindre dette strider mod præceptive værnetingsregler.

14.   Henvendelser vedrørende Hjemmesiden eller persondatapolitikken

Hvis du har spørgsmål til nærværende persondatapolitik, vores behandling af personoplysninger, berigtigelse eller dit forhold til os i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os på følgende adresse: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Marts 2014

­­------------------------------------------------

BtB - RETNINGSLINJER FOR BRUG AF GOLFRATINGS TJENESTEYDELSER

Følgende retningslinjer (herefter "Retningslinjerne") gælder for enhver Golfbanes/Golfklubs (herefter ”Kunden”) brug af GolfRatings produkter og tjenesteydelser.

1.      Invitation af Brugere til at anmelde Kunden

Når Kunder vil invitere Brugere til at anmelde Kunden selv, er Kunden forpligtet til at overholde følgende obligatoriske regler:

 1. Kunden må ikke invitere udvalgte Brugere til at afgive en anmeldelse; Kunden skal invitere alle eller ingen Brugere. Kunden skal sikre, at samtlige Brugere opfordres ligeligt og ensartet til at afgive anmeldelse vedrørende deres købsoplevelse.
 2. Invitationen til afgivelse af anmeldelse skal være objektiv og uafhængig af, om Brugeren har haft eller måtte forventes at have en positiv eller negativ oplevelse i forbindelse med sin oplevelse hos Kunden.
 3. Sproget i invitationen til at afgive en anmeldelse skal være neutralt og eksempelvis uden forsøg på (i) at påvirke en anmeldelse i en positiv/negativ retning eller (ii) at tiltrække specifikke typer af Brugere.
 4. Der skal angives et link, som fører kunden direkte til GolfRatings anmeldelsestjeneste.

Såfremt GolfRating vurderer, at teksten i en anmeldelsesinvitation ikke følger instruktionerne, er GolfRating berettiget til at indsætte en standardtekst i anmeldelsesinvitationen, hvilket Kunden i givet fald vil blive orienteret om.

2.      Modydelser i forbindelse med afgivelse af anmeldelse

Såfremt Kunden tilbyder sine kunder modydelser for afgivelse af anmeldelsen, må modydelsen ikke være betinget af, om der afgives en positiv eller negativ anmeldelse af Kunden, og det skal udtrykkeligt fremhæves over for Brugeren, at modydelsen er ubetinget af, om anmeldelsen er positiv eller negativ.

3.      Brug af GolfRating logo og grafik

Kunden er berettiget til at benytte GolfRatings logoer, grafik og varemærker ("GolfRating Designs") som angivet i Varemærke-Retningslinjerne i sit salgsmateriale og på sin hjemmeside, så længe Kunden har gyldig licens hertil. Enhver anden brug af GolfRating Designs, inklusiv men ikke begrænset til brug i Tv-reklamer, er kun tilladt ved indhentelse af GolfRatings forudgående skriftlige samtykke.

Hvis Kunden viser Ratingscore og/eller GolfRating Stjerner på Kundens hjemmeside, skal Kunden sikre sig, at den viste Ratingscore og GolfRating Stjernerne altid er korrekte og afspejler Kundens aktuelle Ratingscore og antallet af tildelte GolfRating Stjerner på GolfRatings hjemmeside.